Urząd Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15)869-14-10
(0-15)869-14-19
Fax (0-15)869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
o/Lipnik
96 9434 1041 2009 1940 0884 0014
Lipnik
Kontrast:
A
A
A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik.

2017-03-24 14:46:46

Lipnik, dnia 23.03.2017 r.

Znak: RG-VI.6210.2.2017OBWIESZCZENIEWójt Gminy Lipnik, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuje


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik”


Uzasadnienie


            Zgodnie z art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik.

            Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzania zmian do tych dokumentów.

       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 02.03.2017 r. znak: WPN-II.410.36.2017.EC uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu dokumentu, co jest równoznaczne m.in. z brakiem konieczności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

            Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem z dnia 15.03.2017 r. znak: NZ.9022.5.24.2017 uzgodnił, iż w rozpatrywanym przypadku można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na to, iż realizacja działań nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi.

            Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy.

            W związku z powyższym w świetle art. 48 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.


            Przedmiotowy projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik” obejmuje wyłącznie obszar gminy Lipnik. Zadania inwestycyjne zawarte w powyższym dokumencie nawiązują do założeń i celów operacyjnych, a także konkretnych działań ujętych w strategiach i programach wyższego szczebla. Uwzględniają aspekty środowiskowe, mając na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

            Przedmiotowy dokument przewiduje podjęcie projektów zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i nie inwestycyjnym, mających na celu propagowanie działań zmierzających do ograniczenia dwutlenku węgla oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wśród zadań przewidzianych do realizacji zostały ujęte m.in.: termomodernizacja obiektów publicznych, instalowanie odnawialnych źródeł energii, przebudowa dróg, modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wprowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

            W dokumencie nie zaplanowano działań mogących potencjalnie bądź znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.).

            Proponowane w dokumencie działania powinny wpłynąć na poprawę stanu powietrza atmosferycznego, przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego gminy Lipnik.

            Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik”.            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt    

Józef Bulira

Telewizja internetowa
Kalendarium
Październik
PonWtŚrCzPtSobNdz
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Pogoda