Urząd Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15)869-14-10
(0-15)869-14-19
Fax (0-15)869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
o/Lipnik
96 9434 1041 2009 1940 0884 0014
Lipnik
Kontrast:
A
A
A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023

2018-07-24 11:38:48

 Lipnik, dnia 24.07.2018 r.

Znak: RG-VI.6220.2.2018


OBWIESZCZENIE

      Wójt Gminy Lipnik, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuje


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023


Uzasadnienie


            Zgodnie z art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik.

            Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzania zmian do tych dokumentów.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 05.07.2018 r. znak: WPN-II.410.98.2018.MO uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jest równoznaczne m.in. z brakiem obowiązku opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w projektu dokumentu.

            Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem z dnia 17.07.2018 r. znak: NZ.9022.5.74.2018 uzgodnił, iż w rozpatrywanym przypadku można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na to, iż realizacja przewidywanych działań nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi.

            Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.,) a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy.

            W związku z powyższym w świetle art. 48 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

             Przedmiotowy projekt dokumentu pn. „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023” obejmuje wyłącznie obszar gminy Lipnik. Przedmiotowy dokument ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy w zakresie poprawy funkcjonalności i estetyki infrastruktury obiektów oraz dostosowania ich do potrzeb edukacyjnych.

             Zadania inwestycyjne zawarte w powyższym dokumencie dotyczą m.in. modernizacji i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej we Włostowie oraz Szkoły Podstawowej w Lipniku, a także budowa boisk wielofunkcyjnych przy tych szkołach. Pozostałe zadania dotyczą organizacji zajęć i wyjazdów dla uczniów, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz wyposażenia szkół.

            Powyższe zadania mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, jednak odziaływania będą miały charakter przejściowy, ograniczony terytorialnie i ustaną wraz z zakończeniem robót budowlanych. Ponadto, planowane są na obszarach zabudowanych, już przekształconych antropogenicznie i będą dotyczyć istniejących obiektów.

            Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023”.            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                   Wyznaczony do pełnienia

                                   funkcji Wójta Gminy Lipnik


                                   mgr Andrzej GrządzielTelewizja internetowa
Kalendarium
Grudzień
PonWtŚrCzPtSobNdz
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Pogoda
skup aut gdynia