Urząd Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15)869-14-10
(0-15)869-14-19
Fax (0-15)869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
o/Lipnik
96 9434 1041 2009 1940 0884 0014
Lipnik
Kontrast:
A
A
A

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Usarzów

2022-08-17 10:48:58

 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Lipnik

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 197 o pow. 0,64 ha stanowiącej współwłasność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości  Usarzów przeznaczonej  do sprzedaży. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionej nieruchomości posiadającej KW KI1T/00041456/4 .

Cena wywoławcza –  25 800,00 zł

Wysokość wadium – 2 580,00 zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 260,00 zł

W obecnym stanie prawnym sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Jeżeli na dzień zbycia nieruchomości, o której mowa wyżej będzie w obrocie prawnym ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki VAT – obecnie jest to 23%.

 

Przetarg odbędzie się 20 września 2022 roku o godzinie 1000 w pok. Nr 18 w siedzibie Urzędu Gminy w  Lipniku.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz pozostałościami obórki. Nie ogrodzona. Opis zabudowy niżej. Przy zabudowie kilkanaście starych drzew liściastych oraz samosiewów. Poza obszarem zabudowy nieruchomość użytkowana jako sad wiśniowy.

Opis budynku mieszkalnego

Parterowy, murowany tradycyjnie, z piwnicą gospodarczą, poddasze nie użytkowe. Ściany zewnętrzne warstwowe, z zewnątrz cegła cementowa, od środka gazobeton (szary pustak). Ściany wewnętrzne z gazobetonu. Strop masywny. Dach drewniany dwuspadowy, kryty dachówką cementową. Od frontu dobudowany ganek z pustaka silikatowego NF3, kryty eternitem falistym, bez orynnowania. Budynek bez ocieplenia i wypraw elewacyjnych.

Tynki wewnętrzne zwykłe. W połowie budynku tynków brak (sień, pokój). Stolarka okienna krosnowa, w ganku okno pcw. Okna w pokojach i kuchni od wewnątrz zabite deskami. Drzwi wejściowe drewniane, wewnętrzne typowe. W kuchni i dostępnego z niej pokoju, podłoga z desek, w sieni i drugim pokoju pierwsza wylewka. Schody na poddasze drewniane drabiniaste.

Budynek wyposażony w przyłącze gazowe, bez licznika, instalację elektryczną aluminiową podtynkową i ogrzewanie piecowe. W pokoju w stanie surowym, okablowania brak. W kuchni, kuchnia węglowa. Ganek, podpiwniczona sień ze schodami na poddasze i do piwnicy, dostępny z niej pokój i przechodnia kuchnia, drugi pokój

Istniejące tynki do równania i napraw lub skucia i położenia na nowo. Podłoga z desek, całkowicie zmurszała, do usunięcia. Stolarka zmurszała, do wymiany. Brak wewnętrznych instalacji gazu, wody bieżącej, kanalizacji, co za tym idzie urządzonej  łazienki czy wc. Odłączono przyłącze elektryczne.

Opis zabudowy gospodarczej

Obora z kamienia, w ruinie, zachowała się jedna ściana szczytowa i frontowa. Dachu i stropu brak. Pozostałości budynku do usunięcia. Nieruchomość na terenie na którym brak planu miejscowego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lipnik, nieruchomość w większości przeznaczona pod zabudowę zagrodową gospodarstw rolnych R-4MN. południowym skrajem i od zaplecza grunty użytkowane rolniczo R-8R. Nad potokiem niewielki fragment o przeznaczeniu R-8ZN - zieleń, zadrzewienia nadrzeczne.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 16 września 2022 roku na konto Urzędu Gminy Lipnik nr 22 9434 1041 2009 1902 8563 0012 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział Lipnik, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 16 września 2022 roku. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na poczet nabycia nieruchomości – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygra od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wadium przepada. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278 z późniejszymi zmianami) chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego  zezwolenia. Cudzoziemiec  zamierzający przystąpić do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości najpóźniej w chwili otwarcia przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

  1. Oryginału dowodu wpłaty wadium,
  2. W przypadku osób fizycznych  - dowodu tożsamości,
  3. W przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy przed ostatecznym terminem składania ofert lub datą przetargu lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu, właściwych pełnomocnictw, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art.37 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1385 z późniejszymi zmianami) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu: zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub poświadczonym przez wójta i określić rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy. Wzór zgody małżonka stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przetargu. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku  osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie: wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości za wylicytowaną przez niego cenę. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby będącej cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r.    (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późniejszymi zmianami) o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, a najpóźniej w chwili otwarcia przetargu przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lipniku pokój nr 23 w godzinach pracy od 715 do 1515  lub telefonicznie pod nr 15 869 14 10 wew. 46. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach Urzędu Gminy w Lipniku, w BIP, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku a także zamieszczeniu w prasie. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.    

 

Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej Grządziel

Telewizja internetowa
Kalendarium
Czerwiec
PonWtŚrCzPtSobNdz
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930   

Pogoda
skup aut gdynia