Urząd Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15)869-14-10
(0-15)869-14-19
Fax (0-15)869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
o/Lipnik
96 9434 1041 2009 1940 0884 0014
Lipnik
Kontrast:
A
A
A

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Lipniku

2022-08-18 11:10:40

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Lipnik

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 140/1, 143/4, 143/6 i 144  stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości  Lipnik przeznaczonej  do sprzedaży. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionej nieruchomości posiadającej KW KI1T/00040368/3 oraz KI1T/00029782/8 .

Cena wywoławcza –  384 300,00 zł

Wysokość wadium – 38 430,00 zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 3 850,00 zł

W obecnym stanie prawnym sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Jeżeli na dzień zbycia nieruchomości, o której mowa wyżej będzie w obrocie prawnym ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki VAT – obecnie jest to 23%.

 

Przetarg odbędzie się 22 września 2022 roku o godzinie 1000 w pok. Nr 18 w siedzibie Urzędu Gminy w  Lipniku.

Nieruchomość położona w pobliżu centrum wsi. Teren płaski. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa magazynowo – produkcyjna, usługowa, mieszkaniowo – siedliskowa oraz grunty rolne. Do sklepów, szkoły, Urzędu Gminy, banku, nie więcej jak około 500 m. działki z dojazdem drogą asfaltową szerokości 5m. teren uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg, gaz i kanalizację. W chwili obecnej nieruchomość nieużytkowana, z pozostałościami zabudowy dawnego SKR – garaży, portierni i fundamentów budynku biurowego, magazynu i kotłowni,  działka na terenie na którym brak planu miejscowego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lipnik, uchwalonego Uchwałą nr VIII/63/01 Rady Gminy Lipnik z 20.12.2001 roku , zmienionego uchwałą nr XXVIII/225/2012 Rady Gminy Lipnik z dnia 19.12.2012 roku, teren w całości przeznaczony pod zabudowę usługową i produkcyjną –F – 1U-P.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 19 września 2022 roku na konto Urzędu Gminy Lipnik nr 22 9434 1041 2009 1902 8563 0012 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział Lipnik, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 19 września 2022 roku. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na poczet nabycia nieruchomości – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygra od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wadium przepada. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278 z późniejszymi zmianami) chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego  zezwolenia. Cudzoziemiec  zamierzający przystąpić do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości najpóźniej w chwili otwarcia przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

  1. Oryginału dowodu wpłaty wadium,
  2. W przypadku osób fizycznych  - dowodu tożsamości,
  3. W przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy przed ostatecznym terminem składania ofert lub datą przetargu lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu, właściwych pełnomocnictw, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art.37 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1385 z późniejszymi zmianami) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu: zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub poświadczonym przez wójta i określić rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy. Wzór zgody małżonka stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przetargu. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku  osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie: wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości za wylicytowaną przez niego cenę. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby będącej cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r.    (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późniejszymi zmianami) o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, a najpóźniej w chwili otwarcia przetargu przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lipniku pokój nr 23 w godzinach pracy od 715 do 1515  lub telefonicznie pod nr 15 869 14 10 wew. 46. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach Urzędu Gminy w Lipniku, w BIP, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku a także zamieszczeniu w prasie. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej Grządziel

Telewizja internetowa
Kalendarium
Wrzesień
PonWtŚrCzPtSobNdz
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Pogoda
skup aut gdynia