Urząd Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15)869-14-10
(0-15)869-14-19
Fax (0-15)869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
o/Lipnik
96 9434 1041 2009 1940 0884 0014
Lipnik
Kontrast:
A
A
A

Informacja dotycząca Wyboru Ławników 2011 r.

2011-06-16 08:57:36

           Informacja dotycząca WYBORÓW ŁAWNIKÓW w 2011 r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz U z 2001 r. Nr.98, poz .1070 ze zmianami ) Prezes  Sądu Okręgowego w Kielcach  podał do wiadomości Rady Gminy w Lipniku  liczbę ławników do Sądu Rejonowego  w Opatowie  i Sądu Rejonowego  w Sandomierzu  którzy winni być wybrani  przez  radę na kadencje 2012- 2015.

 

Liczba  miejsc mandatowych przedstawia się następująco :
-  do Sądu Rejonowego w Opatowie   - 1 ławnik,
-  do Sądu Rejonowego w Sandomierzu - ogółem 1  ławnik  -  w tym  do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 1 ławnik.

W  związku ze zmianą  ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz U  z 2011 r.  Nr 109 poz.627 ) wybory ławników na kadencję 2012-2015 odbędą się według zmienionych zasad i warunków  naboru kandydatów na ławników. 

Zgodnie z  przepisami ustawy -  Prawo o ustroju sądów powszechnych - ławnikiem może być ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach  z zakresu  prawa pracy  ławnikiem  powinna być  wybrana osoba  wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,

z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Lipnik.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynku Urzędu Gminy (pok. Nr 33 ) Druk można pozyskać  także za pośrednictwem internetu, na stronie  www.lipnik.pl  

w zakładce :  WYBORY   ŁAWNIKÓW   2011.


Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest, lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona, ani zawieszona,
4. Zaświadczenie lekarskie, o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5. Dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

6.  Do zgłoszenia kandydata  na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata, której wzór  w nowym brzmieniu  stanowi załącznik do rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia   9 czerwca 2011 roku   w sprawie sposobu

Postępowania  z dokumentami  złożonymi  radom gmin   przy zgłaszaniu  kandydatów  na ławników  oraz wzoru kart  zgłoszenia  ( Dz. U . Nr 121. poz. 693)

7.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub  zawodową  zarejestrowaną na podstawie  przepisów  prawa dołącza się aktualny odpis z  Krajowego Rejestru  Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji  dotyczące tej organizacji. 

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do Rady Gminy w Lipniku  w nieprzekraczalnym terminie do  30 czerwca 2011 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy w  Lipniku  od 7.15 - 15.15 do pokoju Nr. 33. 

W/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty KRS lub odpis wpisu z właściwej ewidencji z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.                 Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  oraz opłaty za badanie lekarskie  i za wydanie zaświadczenia  lekarskiego ponosi  kandydat na ławnika.                 Koszt  opłat za wydanie aktualnego  odpisu z Krajowego  Rejestru Sądowego  albo odpisu zaświadczenia  z innego  właściwego rejestru lub ewidencji, ponosi  podmiot którego, dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenie  kandydata na ławnika  składa się Radzie Gminy  w Lipniku  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca  br. do godz.15.15.

Zgłoszenia kandydatów  które wpłyną do Rady Gminy  po dniu 30 czerwca  br , a także zgłoszenia  które nie spełniają wymagań formalnych  pozostawia się bez dalszego biegu.

Informacji  udziela Referat  Organizacyjny  Urzędu tel. 15/8691 - 419  w. 53.

Przywrócenie terminu do  zgłoszenia list kandydatów  jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu  rada gminy  stwierdza w drodze uchwały, (w myśl  art.162 §10 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, (Dz U z 2001 r. Nr.98, poz .1070,   zm. 2011 r. Dz.U.  Nr.109.poz. 627)

 

 

                                                                          Wójt  Gminy


                                                                          Józef Bulira

Telewizja internetowa
Kalendarium
Wrzesień
PonWtŚrCzPtSobNdz
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Pogoda
skup aut gdynia